Urząd Gminy w Brzeszczach

 • "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Brzeszcze - etap II".

  1 sierpnia 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podjął decyzję w sprawie przyznania Gminie Brzeszcze dotacji na realizację zadania "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Brzeszcze - etap II".
  Pozyskane dofinansowanie umożliwiło wymianę 41 niskosprawnych i nieekologicznych pieców węglowych na nowoczesne kotły węglowe (26 sztuk) oraz kondensacyjne kotły gazowe (15 sztuk).Całkowity koszt zadania wyniósł 550.806,99 zł. WFOŚiGW na mocy umowy nr D/281/2017 z dn. 23 października 2017 roku przekazał dotację w wysokości 214 759,11 zł. Ponadto kwotę 105.846,41 zł wypłacono z budżetu Gminy Brzeszcze.

   
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze

  26 lipca 2017 roku Gmina Brzeszcze podpisała umowę o dofinansowanie projektu  "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Brzeszcze - poprawa powietrza i ochrona klimatu”.
  Pozyskana kwota dotacji to 2 710 292,69 złotych.
 • Gmina Brzeszcze z dotacją na utworzenie Dziennego Domu Opieki Senior+

  Gmina Brzeszcze pozyskała dotację na utworzenie Dziennego Domu Opieki Senior +.
  W 2017 roku zrealizowane zostaną prace remontowo-budowlane mające na celu adaptację pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Gminy Brzeszcze, zlokalizowanym w sołectwie Jawiszowice. Ponadto zakupione zostanie i zamontowane wyposażenie pomieszczeń. Całość prac zrealizowanych w ramach przedmiotowego zadania publicznego umożliwi uruchomienie w 2018 roku Dziennego Domu Opieki Senior +, który świadczyć będzie usługi dla 15 osób w wieku powyżej 60 roku życia.

  Dotacja na utworzenie pozyskana została w konkursie ofert w ramach Programu Senior + , którego organizatorem jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Całkowita wartość projektu to 620.717,31 zł, z czego kwota 299.989,20 zł pochodzi z dotacji Programu Senior + edycja 2017. 

 • Przebudowa dróg gminnych - ul. Kusocińskiego oraz ul. Piaski

  Gmina Brzeszcze pozyskała dotację z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych: ul. Kusocińskiego w Jawiszowicach nr 510559K w km 0+020,00 - km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr 510560K w km 0-000,00 - 0 + 504,00".
  W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie odwodnienie ul. Piaski oraz umocnienie rowu w ul. Kusocińskiego, roboty nawierzchniowe, w tym zjazdy do posesji oraz progi zwalniające, a także roboty wykończeniowe oraz oznakowanie obu ulic. W efekcie realizacji zadania poprawi się komunikacja w centrum Jawiszowic, w bezpośrednim sąsiedztwie szkoly podstawowej i przedszkola oraz boiska LKS.

  Całkowita wartość projektu, którego zakończenie planowane jest na październik 2017 roku, wynosi 1.505.558, 63 zł, z czego dotacja Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 edycja 2017 to 752.779,00 zł. Zadanie realizowane jest w partnerstwie finansowym z Powiatem Oświęcimskim, który przekazał na ten cel ponad 75 tysięcy złotych. Konkurs przeprowadził Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.
   
 • Podsumowanie 2016 roku - informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych

  Przedstawiamy informacje o pozyskanych w 2016 roku środkach zewnętrznych - dofinansowaniu przyznanym Gminie Brzeszcze na realizację przedsięwzięć m.in. z zakresu infrastruktury drogowej, termomodernizacji budynków gminnych, ochrony środowiska, konserwacji zabytków. Łączna pula pozyskanego w 2016 roku dofinansowania to ponad 28,8 miliona złotych.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze

  Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze

  Celem projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” jest rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków - budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Brzeszcze.
  6 października 2016 roku Gmina Brzeszcze podpisała w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Pozyskana kwota dotacji to ponad 23 miliony złotych!
 • Modernizacja dróg do pól - remont ulicy Kleparz w Jawiszowicach

  Modernizacja dróg do pól - remont ulicy Kleparz w Jawiszowicach

  We wrześniu 2016 roku zostało zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Remont ulicy Kleparz w Jawiszowicach wraz z odwodnieniem”.
  Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń (w tym pozwolenia wodno-prawnego) oraz wykonanie robót budowlanych, w skład których weszło odwodnienie drogi (układ drenarski – rury drenarskie i studzienki inspekcyjne), odprowadzenie do rowu melioracyjnego, wymiana konstrukcji podbudowy drogi i wykonanie nawierzchni z betonu asflatowego.
 • E - administracja - podniesienie jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy w Brzeszczach

  E - administracja - podniesienie jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy w Brzeszczach

  Gmina Brzeszcze pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "E-Brzeszcze - wdrożenie nowych e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy Brzeszcz". Wysokość pozyskanego dofinansowania to ponad 332 tysiące złotych.
 • Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze – etap I

  Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze – etap I

  Gmina Brzeszcze pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dofinansowanie w wysokości 188.869, 00 zł na realizację projektu "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze – etap I”.
  W ramach projektu mieszkańcy Gminy Brzeszcze uzyskują dofinansowanie do wymiany starych pieców węglowych (niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe centralnego ogrzewania oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych) na nowoczesne ogrzewanie węglowe (kotły posiadające certyfikat klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowania urządzenia) lub gazowe.
  Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczono w zakładce EKO-Brzeszcze.
 • Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i 2 w gminie Brzeszcze - dodatkowe środki na rozszerzony zakres projektu

  Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i 2 w gminie Brzeszcze - dodatkowe środki na rozszerzony zakres projektu

  Projekt pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i 2 w gminie Brzeszcze” dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Umowa pomiędzy Ministerstwem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu PL04, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Brzeszcze zawarta została w dniu 15.07.2015 r. W sierpniu 2016 roku podpisany został aneks do umowy, na mocy którego termomodernizacja wykonana zostanie w kolejnych obiektach oświatowych. Na ten cel pozyskano dodatkowe środki w wysokości blisko 1,5 miliona złotych. Całkowita wartość pozyskanego dotychczas w ramach projektu dofinansowania wynosi ponad 3,96 mliona złotych!
 • Prace konserwatorskie przy zabytkowej kapliczce – krzyżu przy ul. Leśnej w Brzeszczach.

  Prace konserwatorskie przy zabytkowej kapliczce – krzyżu przy ul. Leśnej w Brzeszczach.

  Rozpoczęły się prace konserwatorskie przy zabytkowej kapliczce – krzyżu przy ul. Leśnej w Brzeszczach. Wartość prac renowacyjnych realizowanych przy kapliczce wynosi 27.501,94 zł. Gmina Brzeszcze na realizację projektu „Kompleksowa konserwacja kapliczki – krzyża przy ul. Leśnej w Brzeszczach ” uzyskała z dotację celową z Województwa Małopolskiego w wysokości 6.000 zł.
 • Prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach OSP Jawiszowice

  Prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach OSP Jawiszowice

  Projekt pn. "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach OSP Jawiszowice” uzyskał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Programu "Małopolskie Remizy 2016"
Strona: 1 2 3 4 5 6 7
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies