Agencja Komunalna Sp. z o.o.

A A A

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Oferta pracy

OGŁOSZENIE
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu
Agencji Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach ul. Kościelna 7
Rada Nadzorcza Agencji Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach ul. Kościelna 7,  ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
 
PREZESA ZARZĄDU AGENCJI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
 
1. Pisemne zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem
   „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Agencji Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą
    w Brzeszczach ul. Kościelna 7 - nie otwierać przed 24 sierpnia 2018r godz. 1400” w terminie  do dnia 24 sierpnia
    2018r. do godz.1200 w siedzibie Spółki w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 7 w dniach roboczych ( poniedziałek
   do piątek) w godzinach 900 – 1400 lub przesłać pocztą (decyduje data doręczenia ) na adres:
   Agencja Komunalna Sp. z o.o. ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze”. 

2. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 24 sierpnia 2018r. o godz.14:00
 
3. Kandydatem/kandydatką może być osoba, którą spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej
    Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania,
    spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności
    gospodarczej na własny rachunek,
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające        z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełnia inne niż wymienione w ppkt a), b), c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie
    narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach
    handlowych,
e) korzysta z pełni praw publicznych,
f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
g) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka
    zarządu w spółkach handlowych.

4. Kandydatem/ kandydatką na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 
 
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-
    senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę
    na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do
    zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy
     zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki 
     z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 
5. Zgłoszenie musi  zawierać ;
 
a) życiorys zawodowy  (CV),
b) informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem( adres do korespondencji, numer telefonu,
    adres e –mail),
c) oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz świadectw pracy lub innych dokumentów
    potwierdzających posiadanie przez kandydata co najmniej 5-letnego okres zatrudnienia na podstawie umowy
    o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej
    umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz posiadania co najmniej 3-letniego
   doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności
   gospodarczej na własny rachunek,
d) inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności,
e) wyrażenie zgody na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Agencji Komunalnej Sp. z o.o.  z siedzibą
    w Brzeszczach ul. Kościelna 7,   
f) oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
g) oświadczenie/oświadczenia zawierające w swej treści sformułowanie „świadomy/świadoma odpowiedzialności
   karnej i cywilnej oświadczam, że
korzystam z pełni praw publicznych,
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka
  organu zarządzającego w spółkach handlowych,
nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony/zatrudniona w biurze poselskim,
  senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę
  ani nie  świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 
nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego
  do zaciągania zobowiązań,
nie jestem zatrudniony/zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie  świadczę pracy
  na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki
  z grupy kapitałowej,
uczestniczę/ nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
  członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczę/nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
  członek organu,
moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,
nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska o które się ubiegam,
nie zostałem/zostałam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
  rozdziału XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art.591 ustawy Kodeks spółek
  handlowych,
dopełniłem obowiązek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu
  informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa  państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów tj.
  Dz. U. 2017.2186. z późn. zm. ( dla kandydatów urodzonych przed dniem 01.08.1972r),
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
  Prezesa Agencji Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach ul. Kościelna 7 i jednocześnie oświadczam,
  że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałem/zostałam poinformowany/na  o przysługującym mi prawie
  dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie
  w każdym czasie.
 
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat/kandydatka jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Rady Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 
 
6. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce w siedzibie Agencji Komunalnej Sp. z o.o.
    w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 7 po uprzednim uzgodnieniu terminu ( tel. 32/2111247. wew. 19) w dni
    robocze, w godzinach od 8:00 do 12:00.
 
7. Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia
    o zachowaniu poufności i potwierdzeniu ich udostępnienia.
 
8. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.
 
9. Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub za
    pomocą poczty elektronicznej o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania.  
 
10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach ul. Kościelna 7, w dniu 28 sierpnia 2018r. od godz. 1430  w kolejności alfabetycznej. Na rozmowie kandydat jest zobowiązany przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem. 
 
11. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat odpowiada na pytania Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje,
      wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.
 
12. Zakres zagadnień będących przedmiotem oceny kandydatów przez Radę Nadzorczą oraz rozmowy 
     kwalifikacyjnej na stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje;
znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem kapitałowych spółek komunalnych,
znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek prawa handlowego,
wiedzę o zarządzaniu mieniem komunalnym,
znajomość przepisów prawa w szczególności w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminach, gospodarki odpadami, oczyszczania ścieków i kanalizacji, zamówień publicznych, przepisów o rachunkowości,
znajomość zagadnień związanych z kierowaniem zakładem pracy i zespołem pracowników,
umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenie zawodowe w aspekcie koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną.
 
13. O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni po jego zakończeniu.
 
14. Spółka nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Agencja Komunalna Sp. z o.o. przy ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze, NIP:6521000388, REGON: 272203933, KRS: 0000085514, Telefon: 032 211 12 47,
 telefon/fax:032 2111543 strona internetowa: www.agencjakomunalna.brzeszcze.pl, e-mail: ak@ak.brzeszcze.pl. 
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:
1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e mail:kinga@informatics.jaworzno.pl
2. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze
     
  Dane są przetwarzane celem przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu i będą przechowywane do momentu ustania tego celu, po tym czasie dane osobowe kandydatów zostaną trwale usunięte. Dane osoby, która przejdzie pozytywnie proces rekrutacji będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy.
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji i przeprowadzenia procesu rekrutacji wskutek Państwa zgłoszenia oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa zarządu oraz właściwych przepisach będą przetwarzane w celu przeprowadzenia  obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Dane zbierane przy zawarciu umowy wynikają bezpośrednio ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny lub Państwa dobrowolnej zgody.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych
 

Skanuj kod za pomocą urządzenia mobilnego
i przeglądaj nasze informacje w specjalnej wersji mobilnej.

Polityka cookies 2018 © Agencja Komunalna Sp. z o.o. realizacja: Wdesk
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies